Zwalm : Grote uitdagingen, grote dynamiek

12-12-2019 20:42
Het college van burgemeester en schepenen en de gemeentelijke administratie werkten de voorbije maanden intensief aan de uitwerking van het meerjarenplan. Dit resulteerde in krachtige en duidelijke beleidslijnen voor de komende zes jaren, binnen de financiële evenwichten die we moeten respecteren
Grote werven
Voor de komende zes beleidsjaren zijn de grote werven:
1. de uitrol van de engagementen die de gemeente op zich heeft genomen in het regionaal klimaatplan en diverse uitdagingen inzake het milieubeleid
2. de structurele verhoging van de veiligheid voor de kwetsbare weggebruiker
3. de realisatie van het Masterplan Munkzwalm
4. het opstarten van het gemeentelijk woonbeleid en de uitdagingen in het ruimtelijk ordeningsbeleid
5. het opnieuw dynamiseren van het sociaal beleid, het toerisme, het beleid voor de lokale ondernemers, onze kinderen, jeugd en senioren.
6. het nieuwe dienstverleningsconcept in het gemeentehuis, de zorg voor ons erfgoed en de versterking van onze communicatie.
Uitgaven en investeringen
Voor de komende zes bestuursjaren werd zo’n 50 miljoen euro aan exploitatie-uitgaven en 11,35 miljoen euro aan investeringsuitgaven gebudgetteerd.
Het totaal bedrag aan gemeentelijke investeringen bedraagt ongeveer 11,35 miljoen euro.
We voorzien voor circa 2,6 miljoen euro aan investeringsinkomsten uit verkopen vanonroerende goederen die niet passen in onze kerntaken (bv. verkoop schoolgebouw St- Blasius- Boekel, school Nederzwalm, woning op de Latemdreef) alsook uit subsidies die we kunnen verwerven voor diverse projecten (fietspaden, erfgoeddossiers, containerpark …).
Het saldo van 8,75 miljoen euro zal gedragen worden op basis van eigen middelen, zodat de huidige, uitzonderlijk lage schuldgraad verder zal dalen.
De krachtlijnen van de uitgaven zien er als volgt uit:
Het meer duurzaam Zwalm dat we nastreven houdt o.m. de maatregelen in om de CO2-uitstoot te reduceren, de introductie van een duurzaamheidstoets, de herinvoering van de derdebetalersregeling om het busvervoer aantrekkelijker te maken, het verduurzamen van de landbouw en de versnelde ver-‘led’-ding van de openbare verlichting. Zwalm moet ook milieuvriendelijker worden door de verderzetting van de waterzuivering en het streven naar een herlokalisatie van het recyclagepark, de aankoop van verplaatsbare camera’s tegen het zwerfvuil, de aankoop van percelen voor bebossing en het werk voor meer biodiversiteit en groen in onze gemeente.
Zwalm moet ook veiliger worden. De openbare werken worden in het teken geplaatst van de verkeersveiligheid voor de kwetsbare weggebruiker. Zo komt er o.m. een inhaalbeweging voor de fietsers (via de investering in de fietssnelweg tussen Oudenaarde en Zottegem en de fietspaden in de Gaverstraat) en structurele maatregelen om de snelheid in dorpskernen te verlagen (zoals in de Meilegemstraat). Daarnaast ondersteunen we onze lokale ondernemers met de sfeerverlichting, de organisatie van een netwerkinitiatief en andere maatregelen, en onze jongeren …
Ook zullen we ‘zorgend Zwalm’ opnieuw meer dynamiek geven. We steken een grote tand bij inzake armoedebestrijding door meer geld te voorzien voor leefloon en sociale en culturele participatie. We voorzien een eigen sociale kruidenier, de ondersteuning van moeilijk toe te leiden werklozen en de versterking van de basismobiliteit. De mantelzorgpremie stijgt van 75naar 90 euro per kwartaal en er is extra geld voorzien voor lokale sociale organisaties, kinderopvang en voor psychologische bijstand voor kwetsbare mensen. Ook is er ruimere aandacht voor de gezondheid van mens én dier.
Ook streven we naar een meer warm Zwalm. We voorzien geld voor een nieuw eenmaligdorpenoverschrijdend, gemeenschapsbevorderend initiatief en richten twee maal de Zwalmgames for kids in. We bouwen een integrale visie op vrijwilligersbeleid uit, de seniorenraad wordt ‘zelfstandiger’, we willen meer luisteren naar de kinderen en we maken de speelpleinwerking inclusief. Op het vlak van cultuur ondersteunen we beter de lokale amateurkunstenaars, werken we de UITpas uit en blijven we de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap vieren. Er komt een meertalige site over onze toeristische troeven en eenallesomvattend Trage-Wegen-plan in onze gemeente.
Met het Masterplan Munkzwalm komt er achter de kerk op termijn een totaal van 127 sociale en private woonentiteiten en een gloednieuw woonzorgcentrum van 120 kamers bij, zonder extra uitgaven op het gemeentelijk budget. Via de natuurvriendelijke invulling van de ruimte errond en de verruiming en vergroening van de beschikbare ruimte voor de vrije basisschool, wordt ditkernversterkend project iets om naar uit te kijken. Tegelijk start Zwalm met haar beleid rond woonkwaliteit, wordt de ruimtelijke ordening verder geprofessionaliseerd met een beeldkwaliteitsplan en willen we ons onroerend erfgoed via herbestemming van kerken meer inzetten voor de gemeenschapsnoden in onze dorpen. Bovendien komt er een belevingsruimte op de gemeentelijke begraafplaats in de Sint-Annastraat.
Ten slotte investeren we verder in de kwaliteit van onze dienstverlening aan onze burgers via een nieuw dienstverleningsconcept en een goede organisatiebeheersing, blijvende investeringen in de wegenis en onze publieke infrastructuur (o.m. via de aanpak van de Zwalmparel), in ICT enautomatisering en in goede facility (machines, voertuigen, …).
Lasten blijven ongewijzigd
Ondanks enkele nieuwe bevoegdheden (zoals het woonbeleid en de opvolging van hetklimaatplan -met effect op de personeelsbezetting- en de centralisering van de kinderopvang) en ‘verplichtingen’ (tweede pensioenpijler voor de contractuele medewerkers) blijven de belastingen ongewijzigd. De 6,9% aanvullende persoonsbelasting en 819 opcentiemen op de onroerende voorheffing behoren tot de laagste van heel Vlaanderen . Ook het principe werd verankerd dat deze nooit hoger mogen bedragen dan het gemiddelde in streek én de agrarische gemeenten-cluster waartoe Zwalm behoort.
De vastlegging van het meerjarenplan is een momentopname. Door wijzigende interne en externe factoren zal het meerjarenplan regelmatig aangepast worden.
(gudc)