Werken aan de Zwalm in Brakel beëindigd: oeverversterking, vernieuwd voetgangersbrugje en paaibedden

07-07-2017 20:33

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft werken uitgevoerd aan de Zwalm in Brakel. De waterloop werd geruimd, de oevers werden versterkt en gestabiliseerd, het voetgangersbrugje werd gedeeltelijk vernieuwd en er werden op twee plaatsen paaibedden aangelegd waar vissen hun eitjes kunnen afzetten. 

Ons bestuur staat in voor de onderhouds- en investeringswerken aan zo'n 1 650 kilometer onbevaarbare waterlopen. We voeren werken steeds uit volgens de principes van integraal waterbeleid wat betekent dat we onze waterlopen beheren op een duurzame manier. We houden rekening met alle onderdelen van het watersysteem en alle functies die dat watersysteem moet vervullen. Deze werken aan de Zwalm in Brakel passen perfect in dat plaatje.

Gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor Integraal Waterbeleid

Oeverversterking

In de Zwalm in Brakel was er langs de Zwalmbeekweg en de Molenhoekstraat geen oeverversterking aanwezig. De bedding van de waterloop had zich in de loop van de tijd verplaatst in de richting van de naastliggende wegen.

Eerst werd de waterloop geruimd over de gehele lengte (335m) met afvoer van ca. 150 ton slib.

De oevers werden opnieuw gestabiliseerd. Er werd gekozen voor een oeverversterking van houten palen, geotextiel, steenbestorting en biodegradeerbaar doek. Waar voldoende ruimte langs de waterloop was, werden de oevers aangelegd met een minder steil talud. Hierdoor kan er na de uitvoering van de werken meer water gebufferd worden in de waterloop, wat gunstig is voor de afwaarts gelegen woongebieden.

Ook werd er langs de Zwalmbeekweg over de gehele lengte een wegberm met een minimale breedte van ca. 1,50 m voorzien om het wegverkeer veiliger te laten verlopen.

Vernieuwd voetgangersbrugje

Ook het bestaand voetgangersbrugje werd gedeeltelijk vernieuwd. Het brugdek was al enkele malen opgelapt en was in de winter heel glad. De draagstructuur begon door te roesten en werd daarom vernieuwd. De leuningen werden na een anti-roestbehandeling verhoogd tot een veilige hoogte van 1 meter en het nieuwe brugdek werd uitgevoerd met hardhouten planken anti-sliplaag.

Paaibedden

Volgens het gewestplan bevindt het deel van de Zwalm stroomafwaarts van de Heyveldstraat zich in natuur- en VEN-gebied. De rechteroever is over de gehele lengte gelegen in Habitatrichtlijngebied. De waterkwaliteit van de Zwalm is zodanig verbeterd dat het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos al een aantal jaar een soortherstelprogramma voor vissen uitvoert. Jonge serpelingen, kopvoorns en beekforellen zijn op verschillende plaatsen in de Zwalm uitgezet en groeien uit tot volwassen exemplaren. Voor het afzetten van hun eitjes hebben ze een paaibed nodig dat bestaat uit fijn, losliggend grind. Op twee plaatsen werd bij dit investeringswerk een paaibed gerealiseerd. Daarvoor werd in de bodem een mengeling van grote stenen en fijn grind gestort. De vrijwilligers van de Vliegvissen Vlaamse Ardennen vzw sloten met de Provinciale Visserijcommissie een dienstencontract af om deze paaibedden vrij te houden van zwerfvuil en het grind regelmatig op te rakelen zodat dat het niet bedekt wordt met sediment.

Ten slotte werden er op de linkeroever (kant Molenhoekstraat) 15 kaprijpe bomen geveld. In het najaar is een heraanplant met zwarte els (30 stuks) gepland op de rechteroever.

Het project is uitgevoerd door de nv Heyrman-De Roeck uit Beveren voor een totale kostprijs van 166 000 EUR.

(Prov. O-Vl)