Vraag over veiligheidsgevoel tijdens gemeenteraad zorgt opnieuw voor wrevel

15-10-2015 13:10

 

De Sp.a oppositie verwijt het stadsbestuur dat deze met de regelmaat van de klok aan de hand van cijfermateriaal wil aantonen dat het veiligheidsgevoel er op vooruit is gegaan in Geraardsbergen.

Sp.a gemeenteraadslid Bram De Geeter is van mening dat cijfers maar een deel van het verhaal vertellen en de realiteit heel anders is. Hij vroeg burgemeester De Padt tot drie keer toe of hij zelf vindt dat de stad er de laatste jaren veiliger is op geworden. “De burgemeester gaf aan hierop niet te willen antwoorden”, aldus De Geeter. “De burgemeester wil de indruk geven dat zijn stad veiliger wordt, maar veel mensen ervaren het tegendeel. Het gevoel van onbehagen kan alleen weggenomen worden door structureel te werken op langere termijn. Het aanpakken van de verloedering van het huizenpatrimonium zou ook een oplossing kunnen bieden.”

Volgens De Geeter draait de meerderheid de mensen een rad voor de ogen door een goednieuwsshow op te voeren rond veiligheid met cijfers, tabellen en al dan niet spectaculaire aankondigingen.

De Padt van zijn kant geeft toe niet geantwoord te hebben op een bepaalde vraag, omdat dit niet mogelijk is zonder enige duiding en niet wenst te vervallen in platitudes zoals “dat gevoel van onbehagen wordt steeds groter bij inwoners en bezoekers van het stadscentrum.”

Het veiligheidsbeleid wordt binnen de politieraad (waar Bram De Geeter lid van is) regelmatig besproken”, zegt De Padt. “Blijkbaar is De Geeter niet goed bij de les. Zijn weinige tussenkomsten zijn daar getuige van. Hij verwijst steeds naar het gevoel bij de mensen, maar dit gevoel is subjectief. Ik ga ervan uit dat de Sp.a verwijst naar een door de partij afgenomen enquête, die volstrekt irrelevant is wegens de zeer beperkte respons.”

De burgemeester is het niet eens met de kritiek waarbij hem een gebrek op langetermijnvisie aangewreven wordt.

 “Het zonaal veiligheidsplan voorziet een constante budgetstijging voor de politie. In 2014 werd 16,6% extra voorzien voor uitbreiding van het personeelskader. De politiezone Geraardsbergen-Lierde is de enige zone in haar grootorde waar het mogelijk is om elke dag over minstens 6 ploegen te beschikken op het terrein. De aanwerving van een patrouille- en drugshond, de uitbreiding van de verkeersdienst en de versterking van de lokale recherche zijn een investering die vanaf nu en op langere termijn zijn vruchten afwerpt. Ook het kiezen voor een buurtgerichte politie en een partnerschap met de dorpsraden en BIN’s dragen hiertoe bij.”

Ook tegen de verloedering van de huizen werden een aantal speerpunten vooropgesteld in het meerjarenplan.  Hier wordt o.a. voorzien in een opwaardering van de huisvesting door het aantrekken van projectontwikkelaars. De samenwerking met de coöperatieve vennootschap ‘Koekoekwonen’ zorgt ervoor dat leegstaande of verwaarloosde panden worden aangekocht om deze te renoveren, en nadien opnieuw te koop of te huur aan te bieden. Dit alles wordt gemonitord door het voeren van een actieve kwaliteitsbewaking, eventueel ism het OCMW en andere partners.

Volgens de burgemeester bevat de perstekst van De Geeter enkel nietszeggende algemeenheden, waarbij vooral de man en nauwelijks de bal wordt gespeeld.