Burgemeester De Padt stelt enquete Jongsocialisten over onveiligheidsgevoel in vraag

06-02-2015 11:13

 

Onlangs voerden de Jongsocialisten een enquete uit over het onveiligheidsgevoel in Geraardsbergen.

Hieruit is gebleken dat 4 op 10 mensen zich onveilig zouden voelen in het stadscentrum.

 

Reactie Burgemeester Guido De Padt

 

Vooreerst
dient opgemerkt dat dergelijke enquête totaal niet representatief is, vermits de respons ondermaats is.
Amper 234 mensen die reageerden op een ruim gecommuniceerde oproep om deel te nemen aan de bevraging over een thema zoals veiligheid, is ontgoochelend te noemen.
Bijna 20 % is dan nog van buiten Geraardsbergen, terwijl men via rechtstreekse mails de eigen achterban nog opgeroepen om de enquête in te vullen.
Ook het internetoffensief om 1000 mensen achter een oproep te krijgen om de parkconcerten ook tijdens de maand augustus te organiseren, haalde niet het verhoopte resultaat, waarna partijleden en hun familieleden werden aangespoord -tevergeefs overigens- om dat vooralsnog te doen.   
Daarbij is het ook merkwaardig dat men steeds verplicht is om z’n e-mailadres kenbaar te maken om z’n mening te mogen weergeven. De indruk dat het de socialisten vooral te doen is om een serieus e-mailbestand op te bouwen via enquêtes wordt op die wijze natuurlijk gevoed.  
Tenslotte wordt tevens de indruk gewekt dat men zelf 243 rechtstreeks zou bevraagd hebben, hetgeen getuigt van een verregaande misleiding van de bestemmelingen van de persmededeling. Men “bevroeg” dus geen “onderzoekspopulatie”, maar men vroeg aan de eigen bevolking (en ook daarbuiten!...) of men zich hier onveilig voelde, waarna amper 200 Geraardsbergenaars (of 0,003%van de bevolking..!) hun mening kenbaar maakten. Daarvan voelden er zich dan nog 120 wel …veilig.  
Zoals de JS het zelf aangeven, zegt cijfermateriaal inderdaad niets, vooral als het op deze wijze wordt verzameld én verkocht.
 
Vervolgens
erkennen wij onveiligheidsgevoelens als een maatschappelijk probleem. Wel moet de vraag worden gesteld of deze gevoelens ook een objectieve onderbouw kennen, m.a.w. er moet worden nagegaan in welke mate (ook) subjectieve factoren geen rol spelen bij het bepalen van een onveiligheidsgevoelen. De enquête geeft daar geen antwoord op en de JS laten blijkbaar zelfs mensen aan het woord die Geraardsbergen helemaal niet kennen. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat onveiligheidsgevoelens en criminaliteit niet of zwak samenhangen. Sociale factoren (bvb. waar mensen wonen of geslacht) spelen een veel belangrijker rol. Maar nogmaals: met  die onveiligheidsgevoelens zelf dienen wij beleidsmatig om te gaan, waarbij een onderzoek naar het sociaal profiel van diegenen die aangeven zich onveilig te voelen, onmisbaar is. Ook dat ontbreekt hier.
 
En
zoals de JS het aangeven is veiligheid inderdaad een beleidsprioriteit van dit bestuur.
Daarom werd de toelage van de lokale politie verhoogd: er werden aldus bijkomende middelen voorzien (ten opzichte van 2013 een stijging van 16,6%) om de inzet van bijkomend politiepersoneel, technische middelen (o.a. nummerplaatherkenning), … te verhogen.
Sinds 2014 is de politiezone grondig gereorganiseerd om de doelstellingen van een veiliger Geraardsbergen te bewerkstelligen.
Door 20 % meer blauw op straat zien we een daling van het aantal aangiftes van criminele feiten maar een stijging van het aantal tussenkomsten van de politieploegen op het terrein.
Het inzetten van overlastploegen die specifiek op cruciale uren en plaatsen extra controles uitvoeren zorgt eveneens voor meer vaststellingen én resultaten.  Vorig jaar werd door de lokale recherche met succes gewerkt op de daders van diefstallen uit voertuigen, inbraken en drugsverkoop op grote schaal.
Statistisch gezien zijn er dus ook hieromtrent meer feiten geregistreerd maar we wijten dit geheel aan een betere en efficiëntere werking en niet aan een stijging van de criminaliteit op het grondgebied van de politiezone.
Ook voor 2015 zetten we weer meer in op veiligheid door de inzet van onze patrouillehond en door de huidige dreiging in het kader van terreur wordt door ons nog meer ingezet op blauw op straat. 
Bij onze bezoeken aan de dorpsraden krijgen wij voornamelijk positieve signalen over de verhoogde politionele aanwezigheid in het straatbeeld en geenszins wordt er ons gewezen op een stijgend onveiligheidsgevoel.
De 15 dorpsraden en het buurtcomité Den Achterhoek zijn voor ons een representatief beeld van de bevolking in Geraardsbergen en wij zullen dan ook hen blijven gebruiken als klankbord bij het aftoetsen van onze werking en onze resultaten.  De lokale politie Geraardsbergen/Lierde is een betrouwbare partner voor elkeen die met veiligheid is begaan!
Deze bestuursploeg heeft camerabewaking beloofd op strategisch belangrijke plaatsen: zeer recent werden 10 bewakingscameras bijgeplaatst die op het politie videosysteem toekomen: Marktplein: + 3 (bijkomend aan 1 die er al was); Stationsplein: 3; Parking Den Bleek: 4. De middelen om er in de toekomst nog bij te plaatsen, zijn voorzien voor de volgende jaren.