Vergunning voor winkelcentrum UNAl-site in Geraardsbergen

21-03-2016 20:41

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het afbreken van de bestaande gebouwen en het bouwen van een winkelcentrum op de Unal-site aan de Gaverstraat in Geraardsbergen.

De vergunning bevat een nieuw complex met 8 handelsruimten (met bruto-oppervlaktes die variëren van 1.200 m² tot 4.514 m²),  samen met de aanleg van een parkeerruimte (493 parkings en 152 fietsstallingen) en groen.

Achter de bestaande woningen zal een brede buffer worden voorzien die zal beplant worden met hoog- en laagstammig groen gevolgd door een brede, groene infiltratiezone zodat kan gesteld worden dat de woonkwaliteit van de woningen niet in het gedrang zal komen.

Er weze opgemerkt dat het bouwprogramma werd herleid van 12 naar 8 winkels en van ca 23.000m² naar 16.270 m².

 

Tijdens het openbaar onderzoek werden 12 bezwaren ingediend waaronder 7 petities. Deze waren niet alleen stedenbouwkundig van aard. Er waren toch een aantal bezorgdheden ivm economie, verkeer, milieu, watergevoeligheid,… Het schepencollege heeft elk van deze bezwaren met de nodige aandacht behandeld.

 

In november 2015 werd reeds het milieueffectenrapport voor deze aanvraag goedgekeurd.

Een   mobiliteitsstudie werd uitgevoerd omtrent de bijkomende verkeersdruk in de buurt.

Er zal zeker moeten gewerkt worden aan de aanpassing van de  kruispunten  Gaverstraat/Guilleminlaan en Edingseweg/Guilleminlaan vooraleer het winkelcentrum in uitbating kan worden genomen.

 

Ook het aspect ‘Mogelijke negatieve invloed op het handelscentrum’ werd behandeld.

Bijkomende handelsruimtes verbieden teneinde leegstandsverschuivingen tegen te gaan is niet altijd een goed idee. In voorliggende aanvraag worden 8 handelsruimten voorzien met elk een min. bruto oppervlakte van 1200 m².

Dergelijke oppervlaktes laten toe te stellen dat deze enkel zullen ingevuld worden met grootschalige winkels, niet van het type dat zich vestigt in de binnenstad. Heel wat grootschalige kleinhandelszaken kunnen immers omwille van hun omvang of hun mobiliteitsprofiel niet in een binnenstad ingepast worden. Het lijkt ons beter deze dan een plaats te geven, dan ze wandelen te sturen naar andere steden.

Er bestaan overigens heel wat andere maatregelen die een stad kan gebruiken om leegstand van winkels tegen te gaan. Juist daarom zal ons bestuur op 1 juni een centrummanager in dienst nemen, wiens opdracht er o.m. zal in bestaan om de kwaliteit van de winkelbeleving te verhogen, de aantrekking van Geraardsbergen op zijn periferie te verhogen en de leegstand in het kernwinkelgebied zo mogelijk terug te dringen.

De ontwikkelaar van de site heeft in dat verband verzekerd niet te zullen inzetten op de sectoren textiel/schoenen, die voornamelijk in de binnenstad aanwezig zijn.  Enkel grote retailwinkels zoals badkamers, wooninrichting, speelgoed,  enz. zullen er een plaats krijgen.

Wat een eventuele verhuis van de FUN betreft, is het zo dat op de plaats waar deze nu is gevestigd, een 4-tal kleine detailhandelszaken zullen komen, samen met een woonproject. Ook dit zal kernversterkend werken op ons stadscentrum.

 

Conclusie

De gemeenteraad van Geraardsbergen heeft op 07.02.2012 gunstig advies uitgebracht voor een ontwikkeling van de UNAL-site zoals die nu in een gereduceerde versie voorligt. Nadien heeft de provincieraad het plan goedgekeurd en in functie daarvan is een vastgoedontwikkelaar bereid om een ambitieus bouwproject op te zetten. Ook in 2012 al werd de mogelijk nadelige invloed op het handelscentrum meegenomen in de besluitvorming, reden waarom werd bedongen dat de winkelruimtes minimaal 1200 m2 moeten bedragen. Het project zal voor een tewerkstelling van ca 100 personen zorgen, hetgeen voor onze stad een mooie sociaal-economische opsteker zal zijn. We zijn ons bewust van de moeilijkheden waarmee ons handelscentrum te kampen heeft op het vlak van winkelleegstand. Geen enkele stad ontsnapt daaraan, behalve de heel grote steden zoals Brussel, Gent en Antwerpen. De kunst bestaat erin om een en-en-verhaal te schrijven, waarbij de belevingswaarde van ons stedelijk gebied opgevijzeld wordt en er ook economische bedrijvigheid van een hoger schaalniveau mogelijk blijft. 

 

Guido De Padt                                                                   

Burgemeester Geraardsbergen