Vaststelling schade landbouwgewassen - gemeente Brakel

01-08-2018 10:44
De aanhoudende droogte van de afgelopen weken laat zijn sporen na in de landbouwsector. Het is dan ook van belang dat de nodige maatregelen worden genomen om de geleden schade zo snel mogelijk te laten vaststellen. 
Neem zo snel mogelijk contact op met de milieudienst van de gemeente wanneer je schade hebt geleden door de droogte via 055/43.17.60 of milieudienst@brakel.be om zo snel mogelijk de gemeentelijke schattingscommissie samen te roepen. 
Een eerste schatting is er om het oorzakelijk verband van de schade vast te leggen en een indicatie weer te geven van de mogelijke schade. De gegevens van deze vaststelling van schade aan teelten zullen dan gebruikt worden in het kader van een mogelijke erkenning tot ramp. 
Vandaar dat natuurlijk aangewezen is om zo kort mogelijk na “de gebeurtenis” de vaststellingen te kunnen doen en ook voor de oogst heeft plaatsgevonden. 
Vergeet zeker bij de aanvraag deze aan te leveren informatie niet: 
· producentnummer 
· totale bedrijfsoppervlakte zoals vermeld op de verzamelaanvraag 
· totale oppervlakte van de getroffen teelt op het bedrijf 
· opgave van de getroffen percelen met volgnummer en oppervlakte zoals aangegeven in de verzamelaanvraag 
· de fotoplannen met aanduiding van de getroffen percelen. 
Voor de goede gang van zaken en om de bovenstaande gegevens te kunnen beoordelen is de kopie van de verzamelaanvraag vereist bij het dossier 
(Gemeente Brakel)