Uitgave boek Penningkohieren

04-11-2015 16:21

 

Op 15 november 2015 verschijnt ter gelegenheid van het Geschiedkundig Treffen van Gerardimontium, de Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis, het boek De Penningkohieren anno 1571 als genealogische en toponymische bron. De belastingplichtigen in en rond Geraardsbergen tijdens het schrikbewind van Alva. Deze publicatie van bronnenmateriaal met betrekking tot de geschiedenis van de stad is van de hand van Freddy De Chou en Christ Van Cauwenberge.

De penningkohieren zijn als bron, zowel op sociaaleconomisch als op agrarisch, demografisch, antroponymisch, toponymisch en genealogisch gebied zeer belangrijk.

 

De publicatie beschrijft de sociaaleconomische situatie in 1571 van Geraardsbergen, Grimminge, Idegem, Moerbeke, Nederboelare-Onkerzele, Ophasselt, Overboelare-Goeferdinge, Schendelbeke, Smeerebbe-Vloerzegem, Viane, Waarbeke-Nieuwenhove, Zandbergen en Zarlardinge. Ze verschaft uitgebreide informatie aangaande de dorpsheer, de dorpsmagistraat, de bedrijfsstructuur, het grondgebruik, de bezitsstructuur, de pacht- en eigendomsverhoudingen, de sociale gelaagdheid van de bevolking, de tienden evenals onrechtstreekse informatie betreffende de secundaire sector (molens, brouwerijen, smidsen, steenbakkerijen) en de handelsactiviteiten van kooplui.

 

Door het grote getal familienamen, voornamen en plaatsnamen is het boek een zeer rijke bron voor de naamkunde en de plaatsnaamkunde. Op dat laatste vlak biedt de publicatie het oudste en het volledigste overzicht van de plaatsnamen.

 

Het nut voor de familiekunde is al even evident. Zij geven immers een volledig overzicht van alle gezinshoofden van een bepaald dorp, veertig jaar vόόr het begin van de parochieregisters.

Door nazicht van verschillende dorpen is het mogelijk de herkomst van een bepaalde familie af te leiden. En eens deze gevonden kunnen haar activiteiten en haar sociale positie worden bepaald binnen de sociaaleconomische situatie van het dorp.

De vermelding van pachtgoederen openen mogelijk nieuwe bronnen voor verder onderzoek. Het hoeft dan ook geen betoog dat een degelijke inventarisatie van alle familienamen een zeer nuttig werk is.

 

De Penningkohieren anno 1571 is een onmisbaar naslagwerk voor alle familiekundigen met wortels in Geraardsbergen en omstreken en voor iedere vorser van de geschiedenis van de stad en deelgemeenten.

 

Het boek telt 512 bladzijden A4 met een vijftigtal afbeeldingen in kleur, een plaatsnamenregister en persoonsnamenregister. De kostprijs bedraagt 35 euro. Het is te verkrijgen bij de bestuursleden van Gerardimontium, in de Permanensje op de Markt, in de boekhandel of door storting van 35 euro (plus voor thuisbezorging 7 euro portkosten) op rekeningnummer BE49 4431 6807 8171 van de vereniging, p.a. Donkerstraat 48, 9500 Geraardsbergen, met vermelding ‘Penningkohieren’.