Tem 18 juli - openbaar onderzoek RUP "Breeveld" Brakel

14-07-2016 10:35

Op 25 april 2016 heeft de gemeenteraad van Brakel het besluit genomen waarin het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (=RUP) "Breeveld" voorlopig heeft vastgesteld.

In uitvoering van dit besluit en overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in casu artikel 2.2.14 onderwerpt het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Brakel dit ontwerp RUP aan een openbaar onderzoek dat loopt van 20 mei 2016 tot en met 18 juli 2016.

Het RUP Breeveld is raadpleegbaar door op onderstaande links te klikken.

1° Stedenbouwkundige voorschriften (klk hier)
2° Toelichtingsnota (klik hier)
3° Deelplan deel 1 klik hier)
4° Deelplan deel 2 (klik hier)
5° Deelplan deel 3 (klik hier)

Dit ligt ook ter inzage tijdens de openingsuren op het gemeentehuis, Marktplein 1, 9660 Brakel (dienst ruimtelijke ordening) van 20 mei 2016 tot en met 18 juli 2016.

Als u op dit plan adviezen, bezwaren of opmerkingen wilt formuleren, dan moet u die richten aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (= GECORO) van de gemeente Brakel. Dit kan:

1° via aangetekend schrijven aan de GECORO Brakel, p/a Marktplein 1, 9660 Brakel
2° via afgifte tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis, dienst ruimtelijke ordening, Marktplein 1, 9660 Brakel.
3° via e-mail stedenbouw@brakel.be