Stad en OCMW slaan handen in elkaar : kleuterparticipatie en ouderbetrokkenheid moet hoger

22-10-2015 10:51

 

‘Kleuterparticipatie en ouderbetrokkenheid in onderwijs moet hoger’

Kinderen uit kansarme gezinnen kampen al met een achterstand wanneer ze naar het eerste leerjaar gaan. ‘Zij missen basisvaardigheden door hun geringe deelname aan het kleuteronderwijs’, vertelt OCMW-voorzitter David Larmuseau. ‘Om alle kinderen gelijke onderwijskansen te bieden, lanceren we een projectoproep’, vult schepen van onderwijs Fernand Van Trimpont aan. ‘De Geraardsbergse scholen krijgen extra geld voor het opzetten van acties die de kleuterparticipatie stimuleert.’

Vandaag kampen veel kinderen uit kansarme gezinnen al met een achterstand wanneer ze naar het eerste leerjaar gaan.

Geringe deelname kleuteronderwijs
‘Een hoofdreden is hun geringe deelname aan het kleuteronderwijs’, zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau. ‘Want precies deze kinderen gebruiken te weinig de pedagogische stimulansen waaraan ze zo’n grote nood hebben. We stellen vast dat de meesten, nog voor ze schoolplichtig zijn, heel wat basisvaardigheden en inzichten ontberen. Omdat onderzoek aantoont dat een intensieve begeleiding binnen het gestructureerde kader van de school zeer positieve effecten heeft op de ontwikkeling van de sociaal zwakke kinderen, worden daarvoor extra middelen vrijgemaakt.’

Ouders betrekken en de taal beheersen
‘Het OCMW en de stad slaan de handen in elkaar’, vult schepen van onderwijs Fernand Van Trimpont aan.  ‘De scholen die bijkomende inspanningen doen om leerlingen in kansarmoede beter te ondersteunen, te werken aan taalstimulering of  die inzetten op ouderbetrokkenheid, krijgen een financiële ondersteuning. Want het versterken van de band tussen de thuissituatie van kinderen en de school is immers de hefboom om te komen tot gelijke onderwijskansen voor iedereen. Die aanpak motiveert niet alleen de kinderen, maar verhoogt ook de ondersteuning van de ouders. Vooral een goede kennis van het Nederlands is essentieel.’

Aanvraag voor 9 november
Elke Geraardsbergse school kan tot 9 november een aanvraag indienen bij het Huis van het Kind.
‘De scholen kan eigen accenten leggen’, besluiten Larmuseau en Van Trimpont. ‘De directies en leerkrachten zijn de experten op dat punt. Het is onze taak om het maatwerk te ondersteunen dat zij vanuit hun creativiteit, visie, en maatschappelijke opdracht ontwikkelen.’

Praktisch
Voor deze projectoproep werd een subsidiereglement uitwerkt. Er is een budget van € 10.000 uitgetrokken. De scholen krijgen maximaal € 2.000. De aanvragen moeten voor 9 november worden ingediend bij het Huis van het Kind (e-mail huisvanhetkind@ocmwgeraardsbergen.be