sp.a vindt dat stadsbestuur meer moet doen om bepaalde wijken te heropwaarderen

06-01-2016 23:23
 
sp.a vraagt aan het stadsbestuur om snel werk te maken van een soort van 'dorpsraden' in
het stadscentrum van Geraardsbergen. 
 
“In de praktijk zou het kunnen gaan om verschillende bewonersplatformen, gegroepeerd per wijk”, zegt gemeenteraadslid Bram De Geeter. “Men kan eventueel buurtplatform De Achterhoek als voorbeeld nemen”.
“Momenteel krijgen niet alle inwoners van Geraardsbergen evenveel kans op inspraak”, vindt De Geeter, “en die scheve situatie moet worden rechtgetrokken”.
Sinds 2014 beschikt elk van de 15 deelgemeenten van Geraardsbergen over een dorpsraad. In 2015 kwamen deze allemaal op kruissnelheid en ze leveren onmiskenbaar goed werk. Ook in het stadscentrum is er één 'dorpsraad': het bewonersplatform Den Achterhoek dat het inspraakorgaan en organisatiecomité is voor de wijk rond de Buizemontstraat.
Volgens sp.a moet nu dringend werk gemaakt worden van bijkomende gelijkaardige inspraakorganen in het stadscentrum. 
Gemeenteraadslid Bram De Geeter ziet drie belangrijke redenen waarom prioritair aandacht moet besteed worden aan het oprichten van buurtplatformen
in de stadskern van Geraardsbergen:
 
1. Er zijn verschillende problematieken in het stadscentrum die extra aandacht vragen: armoede, verkrotting en verouderde huisvesting, zwerfvuil, verloedering,… De burgemeester erkende dit zelf door op het televisiejournaal van 13 november Geraardsbergen 'van zijn schoonste kant te laten zien'
 
2. Het stadscentrum is één van de grote uithangborden van het toeristisch beleid. De verloederde indruk die sommige buurten geven, doen af aan de uitstraling van Geraardsbergen als toeristische trekpleister. Het toerisme is echter onze meest potentiële economische troef. Een verloederd stadscentrum bedreigt de welvaart van onze stad. (En niet enkel die van de stadskern!)
 
3. Niet alle Geraardsbergenaars worden gelijk behandeld. Niet elke Geraardsbergenaar heeft immers een even grote kans om gehoord te worden. 
Er is geen gelijk niveau van inspraak: de bewoners van het stadscentrum hebben het – met uitzondering van de bewoners van Den Achterhoek – minder makkelijk om hun stem te laten horen. Dit is vanzelfsprekend onaanvaardbaar.
 
De ervaringen van de afgelopen jaren leerden ons dat een dorpsraad op kruissnelheid een hefboom kan betekenen voor de buurt. 
En het stadscentrum kan alle hefbomen gebruiken die voorhanden zijn. “De burgemeester heeft voor heel Vlaanderen aangetoond dat er grote
problemen zijn in bepaalde wijken van het stadscentrum”, besluit De Geeter, “er is geen enkel excuus om niet meteen aan de slag te gaan”. Bewonerplatformen in het stadscentrum kunnen daarbij helpen.
 
Reactie Burgemeester De Padt :
 
Bram De Geeter vertelt niets nieuws onder de zon. We staan immers al jaren open voor  bewoners- of wijkraden in het stadscentrum.
Ten bewijze daarvan de “Achterhoek” die een aantal centrumstraten verenigt. We hebben ook  al enige tijd contact met een aantal personen uit andere delen van het stadscentrum en we trachten dit verder uit te bouwen en te ondersteunen.
Het dorpsradenverhaal startte in 2009 met LEADER-subsidies. Slechts 10 van de 15 deelgemeenten kwamen in aanmerking voor plattelandsmiddelen. Maar in 2010 is de financiering gestopt en besliste ons bestuur om zelf te investeren in beleidsparticipatie in de 15 dorpen én en het  stadscentrum.  Vandaar de oprichting van een participatiedienst en de aanstelling van een participatie-ambtenaar.
Inmiddels beschikken we over 15 dorpsraden in onze 15 deelgemeenten en twee bewonersgroepen (de Achterhoek en Viane Viert). Hoed af voor al die vrijwilligers die hun schouders zetten onder de participatiegedachte,  
De voornaamste voorwaarde om een dorps- of wijkraad op te richten is evenwel dat er aan de oorsprong vrijwillige belangstelling  en betrokkenheid moet zijn vanuit de bevolking. Men kan dat niet zomaar opdringen. Zonder een minimaal draagvlak van meerdere  bewoners begin je er dus best niet aan. Dat heeft de ervaring ons geleerd.
 
Misschien nog even dit,
In 2015 organiseerde het Davidsfonds in onze stad een grote zomerzoektocht. Bijna 18.000 mensen bezochten onze stad, een recordopkomst. 
Het Davidsfonds gaf aan zijn leden-bezoekers de mogelijkheid zich uit te spreken over hun ervaring met Geraardsbergen.
Hierbij alvast een aantal opvallende resultaten uit een tussentijdse evaluatie:
> 99% vond de zoektocht goed, zeer goed of uitstekend
> 70% komt van buiten Oost-Vlaanderen
> 58% heeft langer dan 1 dag over de zoektocht gedaan
> 60% heeft in de streek gelogeerd of is afkomstig uit de streek (8-9 %)
> 97% heeft interesse om terug te keren naar de streek of is afkomstig uit de streek (8-9 %)
> 15% heeft al concrete plannen om in 2015 of 2016 terug te keren naar de streek
Gewoon om aan te geven dat onze toeristische potenties nog zeer hoog zijn.