Preventieve woonbegeleiding Geraardsbergen voorkomt uit huis zettingen

13-01-2016 20:52

 

Zestig procent beter dan Vlaams gemiddelde

De preventieve woonbegeleiding van het CAW Zuid-Oost-Vlaanderen, in samenwerking met het OCMW van Geraardsbergen, is een groot succes. ‘In Vlaanderen wordt bij huurachterstand amper in tien procent van de gevallen een uit huis zetting vermeden.  In de Oudenbergstad bedraagt dat cijfer 71 procent’, zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau trots. ‘De veralgemening van die aanpak in Vlaanderen kan veel sociaal leed voorkomen.’

Aantal uit huis zettingen stijgt
Elke week worden in Vlaanderen tot 250 gezinnen uit hun woning gezet omdat ze niet langer hun huur kunnen betalen. Dat heeft onderzoekster Jana Verstraeten van de KU Leuven becijferd. Een aantal bewoners kampen met een huurachterstal wegens een schuldenproblematiek, een verlaagd inkomen en uitzonderlijke extra uitgaven. Soms is de huurprijs ook te hoog  in verhouding tot het inkomen of zijn er geschillen over onderhoudswerken.
Dat alles hangt bij veel huurders samen met een verslavingsproblematiek, relatieproblemen, detentie en andere psychosociale  moeilijkheden. De meesten zijn alleenstaand en leven van een vervangingsinkomen: een werkloosheidsuitkering, invaliditeit of een leefloon.
‘De toekomstperspectieven ogen weinig gunstig’, oordeelt OCMW-voorzitter David Larmuseau.  ‘De aangekondigde verhoging van de elektriciteitsprijs met de helft zal nog meer gezinnen in moeilijkheden brengen.’

 

Negentig procent effectieve uit huis zettingen
Volgens de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) steeg het aantal opgestarte procedures tot uit huis zetting in Vlaanderen tussen 2008 en 2013 met twintig procent: van 10.780 naar 12.958. Volgens VVS leidden negen op de tien procedures ook tot een effectieve uit huis zetting.
De sociale woningen nemen daarvan maar tien procent voor hun rekening, maar daar steeg het aantal uit huis zettingen in de periode 2008-2010 met zeventig procent: van 896 naar 1.539.

Preventieve aanpak loont
Hoe kan dat maatschappelijke vraagstuk dat steeds verder om zich heen woekert, worden aangepakt?
Een uitweg biedt de preventieve woonbegeleiding. Wanneer de huurachterstal oploopt tot meer dan drie maanden, worden de huurders voor de vrederechter gedaagd. Op het ogenblik dat die aanvraag binnenkomt, onderneemt de dienst ‘preventieve woonbegeleiding’ van het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk actie. En nog voor de huurder twee of drie weken later op de zitting verschijnt, wordt bemiddeld om de uit huis zetting te voorkomen en de bijbehorende extra kosten te vermijden.
In Geraardsbergen werden in het kalenderjaar 2015 61 dossiers behandeld, bijna het dubbele van in 2014. In 50 dossiers kon de huurder worden bereikt en werd actie ondernomen.
De laagdrempelige en intensieve begeleiding omvatte zowel het informeren, het stimuleren en het toeleiden naar welzijnsdiensten; het vergezellen van de huurder naar de zitting op het vredegerecht; hulp bij de aanvraag van budgetbeheer of de inschakeling van een pro deo advocaat; en het helpen zoeken naar een alternatieve huisvesting en de doorverwijzing naar het Sociaal Verhuur Kantoor.
‘Een aanklampende aanpak was noodzakelijk om tot goede resultaten te komen’, weet de OCMW-voorzitter. Veel tijd en energie ging naar het motiveren van de mensen om naar de zitting te komen en de hulp bij het uitoefenen van het recht op verdediging. De kwetsbare huurders kregen informatie over hun rechten en plichten en ook een erkenning van hun probleem.
‘De resultaten zijn zeer goed’, beklemtoont Larmuseau. ‘31 kwetsbare huurders verdedigden zich bij de vrederechter en in de meeste gevallen werd de huurachterstand vereffend. In 32 van de 46 afgesloten dossiers, of 71 procent, werd de bewoning behouden of een alternatieve huisvesting gevonden waardoor dakloosheid werd vermeden.’

Aanpak veralgemenen
‘Die aanpak past binnen het beleid van het OCMW-bestuur om de sociale problemen die zich aandienen bij de wortel aan te pakken’, besluit Larmuseau. ‘Ik pleit voor de veralgemeende invoering omdat daardoor veel onnodig sociaal leed kan worden voorkomen. Het OCMW van Geraardsbergen gaat alvast verder op de ingeslagen weg.’