Presentatie maatwerkplan Geraardsbergen

18-04-2014 17:19

Concordia 2020 is een project met als hoofdobjectief de lokale arbeidsmarkt een nieuw elan te geven.

Initiatiefnemers van het project zijn stad en OCMW Geraardsbergen in samenwerking met VDAB, het Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken en het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen.

In oktober 2013 werd een eerste brainstormmoment opgezet in De Spiraal. Ruim 60 belanghebbenden, sterk betrokken bij de sociaal-economische ontwikkeling van Geraardsbergen, deelden er hun visie en ideeën over mogelijke acties en opportuniteiten. De lokale problematiek werd vanuit 3 invalshoeken benaderd:

-         stimuleren van lokale werkgelegenheid;

-         matching van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt;

-         toeleiding van kansengroepen tot de arbeidsmarkt.

De stuurgroep ging aan de slag met de resultaten van dit kick-off moment om een echt Maatwerkplan voor Geraardsbergen op te maken, dat aan het publiek voorgesteld wordt op 23 april 2014 om 15 uur in het stadhuis.

De stuurgroep verbindt er zich toe op regelmatige tijdstippen de geplande en/of uitgevoerde acties te evalueren, bij te sturen en zo nodig aan te vullen met nieuwe initiatieven.  Hiervoor zal opnieuw beroep gedaan worden op alle relevante partners in dit verhaal. Het is immers een zeer ambitieuze opdracht waarbij geen enkele actor alleen het verschil kan maken. Samenwerking en coördinatie van bestaande en nieuwe inspanningen zijn dé sleutel tot succes.