Oppositie verlaat gemeenteraad in Geraardsbergen

09-07-2014 16:37

De oppositiepartijen N-VA, sp.a en Vlaams Belang beslisten dinsdagavond om de gemeenteraad vroegtijdig te verlaten, omdat de meerderheidspartijen Open Vld en CD&V terug geen meerderheid haalden. 

Bij aanvang van de gemeenteraad bleek immers dat de zittende coalitie, door de afwezigheid van een Open Vld-raadslid, slechts over 15 raadsleden op 31 beschikte. Dit was voor de oppositie het signaal om de schorsing van de gemeenteraadszitting te vragen en op te stappen.

Fractieleider Johan Piron en Filip D'Hose (N-VA): “In het verleden hebben we ons om diverse redenen steevast constructief opgesteld en zijn we telkenmale blijven zitten toen bleek dat de meerderheid niet over het vereiste quorum beschikte. Intussen heeft die meerderheid echter slechts één zetel op overschot en weigeren Open Vld en CD&V hardnekkig om de bestuursploeg te verstevigen. Ze kiezen er dus geheel zelf voor om zich kwetsbaar op te stellen.“

Fractieleider Patrick Flamez en Emma Van Der Maelen (sp.a) roepen de meerderheid op om de democratie te herstellen: “Toen de meerderheid nog over 17 zetels beschikte, vertegenwoordigde de bestuursploeg qua stemmenaantal nog niet de helft van de stemgerechtigde bevolking. Nu ze maar met 16 meer zijn, is hun democratisch draagvlak nog geslonken. Dit is voor ons onaanvaardbaar, de werking van de gemeenteraad komt immers in het gedrang en dat kunnen wij onmogelijk tolereren.”

Stéphan Bourlau van Vlaams Belang kan de houding van N-VA en sp.a bijtreden: “Dit is nu de vijfde maal op anderhalf jaar tijd dat Open Vld en CD&V geen meerderheid hebben in de gemeenteraad. Bovendien wordt de oppositie niet bepaald respectvol behandeld door burgemeester De Padt en sommige van zijn schepenen. Het is dan ook maar logisch dat ik mee opgestapt ben."

De oppositiepartijen zullen de zitpenningen van de geschorste gemeenteraadszitting aan een goed doel schenken. 

 

Reactie burgemeester De Padt

"Gisterenavond verliet de verenigde oppositie de gemeenteraad, nadat werd vastgesteld dat de meerderheid slechts 15/16 aanwezigen telde omdat één van de meerderheidsleden in het buitenland verbleef. Om het vergaderen onmogelijk te maken, verlieten sp.a, nv-a en VB de raadszaal.

Het is elk raadslid of elke fractie toegestaan om één en ander aan de kaak te stellen, maar zich op de borst kloppen omdat men de besluitvorming van een gemeenteraad onmogelijk maakt, zou ik zelf nooit doen. Zeker niet wanneer er op de agenda van de gemeenteraad geen punten staan geagendeerd die politiek gevoelig liggen. Het voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad om enkel de dossiers te behandelen die politiek neutraal waren, werd van de hand gewezen.

Bijzonder merkwaardig daarenboven is dat de sp.a aldus de behandeling en stemming van een eigen (politiek neutrale) motie m.b.t. het nieuwe vervoersplan van de NMBS onmogelijk maakte. De motie zou immers bij unanimiteit gestemd geweest zijn, maar door op te stappen kon deze niet worden behandeld. Tenzij men toch van oordeel was dat het toch maar vijgen na Pasen waren - en dan had men dit beter ook gezegd-,  betreur ik dat deze motie niet kon behandeld worden.

Het verwijt dat wij de minderheidspartijen niet respectvol zouden behandelen, begrijp ik al evenmin. Indien er vanuit de oppositie zinvolle en redelijke voorstellen worden ingediend, verlenen wij ook onze meerderheidssteun om deze goed te keuren. Ik verwijs naar het nv-a voorstel om ervoor te zorgen dat meertalige verkeerssignalisatie op ons grondgebied wordt verboden. Ik verwijs naar de eigen uitlatingen van het enig VB-raadslid dat er zich op beroemt dat wij al twee voorstellen van hem in beleidsbeslissingen hebben omgezet. Ik vermoed dat sommigen thans een drogreden zoeken om het bestuur lam te leggen, goed wetende dat zij destijds zelf hebben aangekondigd dat men constructief oppositie zou gaan voeren en de zitting niet zou verlaten indien er geen politiek gevoelige punten of goede beleidsvoorstellen  geagendeerd zouden staan.

Concluderend kan gesteld worden dat wij beseffen dat we een krappe meerderheid hebben en dat het dan iets moeilijker kan zijn om voorstellen te laten goedkeuren. Dit heeft evenwel nog op geen enkel moment een invloed gehad op de normale en volgens ons goede werking van het bestuur. En wat er met de democratie mis zou zijn, begrijp ik niet zo goed. Indien men zich als oppositie constructief opstelt en goede maatregelen ook als dusdanig erkent en mee ondersteunt, dan weet de bevolking dat te appreciëren.

 

NB. Volgens de gegevens waarover ik beschik was de meerderheid niet “in meerderheid” op 16.04.13,  12.11.13 en 08.07.14 - oppositie verlaat raadszaal). "