Openbaar onderzoek leemontginning te Schendelbeke

26-03-2016 10:45

Het College van Burgemeester en Schepenen van Geraardsbergen maakt bekend dat de firma ODM een kennisgeving/ontwerp project-MER heeft ingediend voor een leemontginning te Schendelbeke.

In die kennisgeving/ontwerp-MER vindt u onder meer een beschrijving van het project en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten in het uiteindelijke milieueffectenrapport beschreven en bestudeerd zullen worden.

De terinzagelegging van dit dossier loopt van 25 maart 2016 tot en met 23 april 2016. Tijdens deze periode ligt het dossier ter inzage aan het onthaal, Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen.

U wordt uitgenodigd om gedurende deze periode deel te nemen aan de inspraakprocedure. U kunt zich hierbij uitspreken over de effecten op de omgeving die onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. U kunt ook voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven.
Formele bezwaarschriften en petities kunnen niet ingediend worden in dit stadium van het project. Dat kan wel later bij de vergunningsaanvraag.

Gedurende de terinzagelegging kunnen opmerkingen gericht worden aan één van onderstaande overheidsinstanties:

  • via een brief gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen of
  • via een brief gericht aan Departement LNE, dienst Mer, “O.D.M. NV Leemontginning Schendelbeke in Geraardsbergen”, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel of
  • via een e-mail gericht aan de dienst Mer op het e-mailadres mer@vlaanderen.be met als vermelding “O.D.M. NV Leemontginning Schendelbeke in Geraardsbergen”.

Op de website van de dienst Mer is een standaardformulier voor het indienen van opmerkingen beschikbaar.

Uw opmerkingen worden verwerkt in de richtlijnen die de dienst Mer opstelt voor de uitvoering van het project-MER