Openb.onderz. tot 27/2/15-Afbakening kleinstedelijk gebied MER

30-01-2015 10:55

 

De deputatie heeft op 8 januari 2015 beslist om de procedure van het reparatiedecreet te volgen voor het provinciaal ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen'. Dit decreet voorziet in procedures om de wettigheid van de RUP’s die volgens het integratiespoor opgesteld werden, te herstellen. Volgens hoofdstuk 3 (artikel 9 tot 11) van het reparatiedecreet moet het goedgekeurd plan-MER van dit PRUP opnieuw in openbaar onderzoek gebracht worde.

De Plan-MER studie (afbakening kleinstedelijk gebied) ligt van 29 januari tot 27 februari 2015 ter inzage in het Administratief Centrum, Weverijstraat 20, Geraardsbergen, elke werkdag van 9 tot 12 uur en op donderdag ook van 16.30 tot 19.30 uur.

 

U kan de studie ook hier raadplegen:

Milieueffectenrapport

Plan

 

Opmerkingen kunnen ingediend worden bij de Vlaamse Overheid, Departement LNE Afdeling Milieu-, Natuur en Energiebeleid, Dienst Milieueffectrapportagebeheer, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

 

De inspraakmogelijkheden van het publiek zijn beperkt tot de reikwijdte, het detailleringsniveau en de inhoudelijke aanpak van het plan-MER, zoals bedoeld in artikel 4.2.8., §1, tweede lid, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

 

Meer info: Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Dienst Ruimtelijke Planning, 09 267 75 64, ruimtelijke.planning@oost-vlaanderen.be, dienst Stedenbouw, 054 43 44 62, stedenbouw@geraardsbergen.be