Omlegging Dorenbosbeek Brakel herstelt vispopulatie en voorkomt wateroverlast

08-07-2014 17:25

 foto: OpenVld Brakel

De Provincie voerde recent werken uit op de Dorenbosbeek in Brakel. De bovenloop werd met de benedenloop verbonden door het graven van een nieuwe open afwateringsgracht.

"Door de uitvoering van deze werken wordt de kans op wateroverlast in het centrum van Brakel aanzienlijk kleiner", aldus gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor integraal waterbeleid."Bovendien biedt deze realisatie een ecologische meerwaarde voor het waardevolle visbestand in het stroomgebied van de Zwalm."

Dorenbosbeek
De Dorenbosbeek vormt één van de bovenlopen van de Zwalm (waterloop nr. S.266 van 2de categorie en meer afwaarts 1ste categorie). Op deze waterloop komen belangrijke restpopulaties voor van zoetwatervissen, o.a. beekforel en beekprik, twee vissoorten die in de Conventie van Bern zijn opgenomen. Er moeten speciale maatregelen worden genomen voor het behoud en de ontwikkeling van deze soorten. Het louter beschermen van de huidige biotopen volstaat immers niet om het uitsterven van deze vissoorten tegen te gaan.

Vismigratie gehinderd
Ter hoogte van het centrum van Brakel bevinden zich enkele lange overwelvingen (Industrielaan, Stationsstraat, Gauwstraat, Beekstraat) die de vismigratie sterk hinderden. Het opheffen van deze vismigratieknelpunten was niet alleen vanuit ecologisch oogpunt belangrijk, het kadert tevens in de uitvoering van de Beneluxbeschikking m.b.t. de vrije migratie van vissoorten.

Om de migratie van deze waardevolle vispopulaties te herstellen was het nodig om de bovenloop met de benedenloop te verbinden door een nieuw te graven open gracht.

Wateroverlast voorkomen
De nieuwe afwateringsgracht biedt ook een bijkomende afvoermogelijkheid voor het oppervlaktewater, waardoor het risico op overstromingen in het centrum van Brakel afneemt (Industrielaan, Sint-Pieterswijk).

Werken
In overleg met de Administratie Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse Gemeenschap werd beslist om in een eerste fase de langsgracht van de ring om Brakel in dit project op te nemen. De tweede fase bestond erin om een ecologische verbinding te realiseren tussen deze langsgracht en de boven- en de benedenloop van de Dorenbosbeek.

Het studiebureau Arcadis maakte een ontwerp voor de uitvoering van de werken. In dat ontwerp werd het graven van een nieuw beekprofiel aan de stroomopwaartse kant opgenomen. Ter hoogte van de instroom werd een schuifconstructie geplaatst, met een schuifafsluiter en een vuilrooster. Deze constructie is nodig om het debiet op de nieuwe vismigratieloop te kunnen regelen zodat geen wateroverlast ontstaat langsheen dit nieuwe tracé. Verder werden over een zeer korte afstand gewapend-betonkokers voorzien op plaatsen waar de doorstroommogelijkheden beperkt zijn in breedte. Deze zullen door hun beperkte lengte geen nieuwe vismigratieknelpunten veroorzaken. Aan de stroomafwaartse kant werd gebruik gemaakt van het tracé van een al bestaande onbevaarbare waterloop (S.288). Dit stroomafwaartse gedeelte werd plaatselijk geherprofileerd. Ook werden enkele bestaande overwelvingen vervangen door nieuwe duikers met aangepaste afmetingen.

Kostprijs
Het project is uitgevoerd door de nv Heyrman-De Roeck uit Beveren voor een totale kostprijs van 433 962 EUR.