Natuurgebied De Nuchten wordt met 3 ha uitgebreid

10-02-2016 20:12

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw wil werk maken van meer en betere natuur in Vlaanderen. 

Zij geeft daarom opdracht aan het Agentschap Natuur en Bos (ANB) om in Zandbergen over te gaan tot de aankoop van 3 hectare weideland (rood gearceerd op kaart) grenzend aan het natuurgebied De Nuchten

Dit natuurgebied bestaat uit een populierenbos van 40 hectare en een grasstrook langs de Dender van 500 meter breed. De Nuchten vormen een ideale biotoop voor onder meer de ijsvogel, de blauwborst en de roerdomp. Op termijn is het de bedoeling dat het gebied zich kan ontwikkelen tot een aaneengesloten moerasgebied.

De aan te kopen gronden die zijn gelegen langs de Nuchterrijte worden momenteel verpacht. Daarom zal een stopzetting van de pacht worden afgesproken en wordt aan de gebruiker de mogelijkheid geboden tot een gratis gebruik conform het goedgekeurde natuurrichtplan.

 

Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft de laatste jaren met succes een aankoopbeleid uitgevoerd langsheen de Benedenstraat. Het geplande project biedt dan ook de gelegenheid om de verschillende deelgebieden met elkaar te verbinden en zo tot één groter geheel te komen tussen de aarden dijk en de Nuchterrijte. Op termijn zal een deel van de gronden aan de stad worden afgestaan om er een dijk te bouwen langs de Benedenstraat .

Joke Schauvliege: “Via de aankoop van deze gronden wordt een waardevol natuurgebied uitgebreid en wordt de omgeving van de Benedenstraat beter beveiligd tegen overstromingsgevaar. Daarom heb ik de opdracht gegeven deze weilanden te verwerven.”