Motie betreffende het opnemen van wateroverlast als parameter in het gemeentefonds goedgekeurd

17-12-2014 14:59

 

Onderstaande motie werd gisteren door de  gemeenteraad van Geraardsbergen goedgekeurd.

Burgemeester De Padt : "Ik stel vast dat er in het Vlaams Gemeentefonds percentages toegewezen worden aan de kustgemeenten (waarom?), aan bepaalde steden louter op basis van categorisering in Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen zonder andere afwegingen (waarom krijgen Dendermonde en Oudenaarde bijv. meer en Geraardsbergen of Ninove niet?), enz."  

 

Motie betreffende het opnemen van wateroverlast als parameter in het gemeentefonds.

Gelet op het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds;

 

Gelet op de omzendbrief BA-2002/16 van 22 november 2002 betreffende het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds: krachtlijnen en overgangsbepalingen;

 

Overwegende dat het Gemeentefonds een mechanisme is waarlangs de hogere overheid belastinggeld verdeelt naar de steden en gemeenten op basis van verschillende maatstaven;

 

Overwegende dat Geraardsbergen regelmatig getroffen wordt door wateroverlast en overstromingen waarbij de inwoners soms hard getroffen worden;

 

Overwegende dat de vrijwillige brandweer naar aanleiding van de meest recente overstromingen in november 2010 2679 manuur, voor een totaal bedrag van 60.117,70 euro heeft gepresteerd waarvan 1209 manuur overdag, 106 manuur ’s nachts en 1364 manuur op zon- en feestdagen voor voorbereidingen, afwikkeling en nazorg;

 

Overwegende dat de lokale politie in diezelfde periode 600 manuren heeft ingezet waarvan 408 in het weekend naar aanleiding van 352 oproepen die ze heeft ontvangen voor watersnood;

 

Overwegend dat zich in effectief overstromingsgevoelig gebied in Geraardsbergen nog 655 onbebouwde percelen bevinden in woongebied, waarvan 351 groter zijn dan 3 are, goed voor een oppervlakte van 96 hectare;

 

Gelet op de kaarten met overstromingsgevoelige gebieden van Geraardsbergen;

 

Overwegende dat sinds 2012 tegen 12 bouwdossiers in overstromingsgevoelig gebied beroep werd aangetekend op grond van de overstromingsgevoeligheid, hetgeen voor de eigenaars een grote mate van rechtsonzekerheid met zich meebrengt, die vaak vele jaren aansleept;

 

Overwegende dat het stadsbestuur aldus lijdt onder de gevolgen van de wateroverlast en zich geconfronteerd ziet met ernstige investeringsinspanningen, het uitrusten en inzetten van civiele en politionele veiligheidsdiensten, het aanwerven van ambtenaren die zich specifiek inzetten voor deze problematiek, het ontberen of mislopen van een performante ontwikkeling van het vastgoed (minder woningen, minder verkavelingen, …), enz.,

 

Verzoekt de gemeenteraad de Vlaamse overheid in het Vlaams Gemeentefonds rekening te houden met de overstromingsproblematiek als maatstaf (bijvoorbeeld de oppervlakte aan overstromingsgevoelig gebied) bij de verdeling van de dotatie.

 

Deze motie wordt gestuurd naar de Vlaamse regering en de Dender- en Markeburgemeester

 

Guido De Padt

Burgemeester Geraardsbergen