'Meerderheid onderschat samenvoegen stad en OCMW'

27-02-2014 19:05

sp.a-Geraardsbergen is ongerust over de plannen om de diensten van OCMW en stad samen te voegen. “Op papier is het zeker een mooi idee”, zegt sp.a-gemeenteraadslid Danny Van Autryve, “maar we vrezen dat de Open VLD – CD&V – meerderheid de impact van dit voorstel onderschat”. “Er is in elk geval veel ongerustheid bij het personeel van zowel stad als OCMW”, zegt sp.a-OCMW-raadslid Didier Moreels.

De meerderheid van Open VLD en CD&V die de stad en het OCMW bestuurt, wil de diensten van de stad en van het OCMW samenvoegen en onderbrengen in hetzelfde gebouw. “Men wil dat doen om de samenwerking tussen stad en OCMW te vergroten”, zegt Danny Van Autryve,”en dat is vanzelfsprekend een goede intentie”. “Maar men wil hiermee ook besparen”, zegt Didier Moreels, “en we betwijfelen of dat met de huidige plannen wel mogelijk is”.

Wat volgens sp.a erger is, is dat de werking van de stad en het OCMW gedurende lange tijd in het gedrang dreigt te komen. “Een operatie van deze omvang zal gedurende lange tijd de werking van beide instellingen bemoeilijken”, aldus Moreels. “Dat effect speelt trouwens nu al”, zegt Van Autryve, “het personeel van zowel stad als OCMW is erg ongerust”. Vooral het gebrek aan informatie maakt de personeelsleden nerveus. Vakbondsman Van Autryve vindt het ongehoord dat men het personeel in het ongewisse houdt. “Zo ga je niet met je personeelsleden om”, stelt hij, “mensen hebben het recht te weten hoe ze ervoor staan”.

Van Autryve stelde op de gemeenteraadszitting van 11 februari volgende vragen aan de bestuursmeerderheid:

- Bestaat er wel een degelijk uitgewerkt draaiboek over de samenwerking met een goed uitgewerkte planning?  Een samenwerking kan immers alleen maar slagen als ze goed is voorbereid.

- Bestaan er duidelijke afspraken tussen de diensten en de medewerkers die gaan samenwerken?

- Wordt het personeel betrokken bij de besprekingen en weten ze wat van hen wordt verwacht?

- Zijn er vormingen voorzien voor de personeelsleden die het nodig achtten en worden zij voldoende begeleid ?

- Zijn er op bepaalde tijdstippen bevragingen  voorzien van het personeel over de samenwerking om te toetsen wat bij hen leeft en wat zij denken over de manier waarop de samenwerking is georganiseerd en verloopt?

- Alle personeelsleden zullen ondergebracht worden op één locatie nl. het ocmw gebouw in de Kattestraat. Is daar voldoende plaats voor alle medewerkers indien men rekening houd met de wettelijke normen inzake welzijn op het werk?

- Er is zeker al een parkeerprobleem als je weet dat er nu al op beide locaties soms onvoldoende parkeerplaatsen zijn. De nieuwe parking aan het zwembad is ook al geen optie omdat dit een betaalparking wordt. Hoe zal men dit probleem oplossen?

- Heeft men al ingeschat wat de besparing van de samenwerking kan opleveren en of de dienstverlening aan de burger niet in het gedrang komt?

Van Autryve kreeg  als antwoord  dat “alles goed is voorbereid en de raadsleden uitgebreid zullen geïnformeerd worden in een gemeenteraadscommissie”. 

sp.a maant de meerderheid aan om hun verantwoordelijkheid op te nemen en hun personeel degelijk te informeren over de plannen. Verder hoopt de partij dat de baten uiteindelijk zullen opwegen tegen de kosten. “We zijn niet tegen het idee om stad en OCMW te integreren”, besluit Van Autryve, “alleen stellen we ons vragen bij de huidige plannen”. “Deze operatie zal heel veel tijd en energie kosten”, zegt Moreels, “is dit nu echt zo'n grote prioriteit voor het Geraardsbergen van vandaag?”

 

Reactie van Schepen Veerle mertens

Stad en OCMW doen alle mogelijke inspanningen om het project “stad en OCMW onder één dak” te doen slagen. De bedoeling is om meer efficiëntie en samenwerking te bereiken en de dienstverlening nog verder te optimaliseren. Iets wat trouwens in vele andere steden en gemeenten al opgestart of zelfs gefinaliseerd is, en ook in Geraardsbergen in het meerjarenplan werd opgenomen.
Momenteel zitten we nog in de beginfase van het project, waarbij een aantal onderzoeken en analyses lopende zijn.
· Daarbij wordt o.a. bekeken op welke manier we in de toekomst de dienstverlening kunnen uitbouwen. Er wordt inspiratie gezocht bij andere steden en gemeenten, iets wat gebeurt samen met de betrokken personeelsleden. 
· Bovendien komt er in maart een onafhankelijke algemene bevraging bij de personeelsleden (door een externe partner), zodat ook die input kan meegenomen worden in het project. 
· Parallel daarmee worden intussen o.m. de werkposten en nodige ruimte in kaart gebracht, om een correct zicht te hebben op de noden en de toekomstige invulling van de bureelruimtes.
· De bestaande locaties worden ook in detail bekeken en opgemeten (zo wordt inderdaad momenteel de OCMW-site geanalyseerd, als deel van het onderzoek).
· 
· Pas als al die zaken volledig duidelijk zijn, kan men het projectplan vervolledigen en kijken welke locatie de meest geschikte is. Zoals reeds eerder gesteld zijn er nog geen definitieve beslissingen genomen. 
Het is de bedoeling om alle partners (in de ruime zin van het woord) regelmatig te betrekken om zo uiteindelijk tot een mooie oplossing te komen binnen de budgettaire mogelijkheden. 
Er is een centrale mailbox waar personeelsleden vragen en suggesties kunnen deponeren: dat wordt telkens in de tweewekelijkse stuurgroep besproken. De stuurgroep is evenwichtig samengesteld uit personeelsleden van stad en OCMW.
Na elke stuurgroep wordt er afgestemd met het schepencollege en de management teams, en wordt er gecommuniceerd op het intranet voor alle personeelsleden, zelfs nu al in de prille beginfase. 
· De vakbonden werden reeds geïnformeerd en zullen ook in het verdere proces aangesproken worden. 
Ook de raadsleden van stad en OCMW worden samengeroepen van zodra de eerste analysegegevens kunnen voorgelegd en besproken worden. Dat werd hen op de laatste raad ook zo medegedeeld. We hopen dat ze begrip kunnen opbrengen voor het feit dat dit een groot project is en zeer bepalend voor de toekomst. We willen dat dan ook zeer goed voorbereiden, goed overleggen en zeker niet over één nacht ijs laten gaan.