ILvA boekt goede financiële resultaten in 2013

03-07-2014 10:22

 

ILvA is in 2013 verantwoordelijk voor de inzameling van het huishoudelijk afval van 142.985 gezinnen. Dat zijn er bijna 1% meer dan het jaar voordien.

 

De werkingskosten van de huis-aan-huis inzameling, dat zijn de algemene kosten die ILvA hiervoor maakt zoals lonen, brandstof, etc, zijn in 2013 gedaald. De verwerkingskost, dit is de kost nodig om het afval te laten verwerken, is daarentegen gestegen. Ook de werkingskosten voor de inzameling via de containerparken zijn gedaald, terwijl de verwerking duurder is geworden ten opzichte van 2012. De stijging van de verwerkingskosten is vooral te wijten aan de verminderde opbrengst van papier en schroot. 

 

De globale werkingskosten bedragen € 17.813.861. Deze zijn in vergelijking met 2008 geste­gen met 5,69%. Hadden ze echter de  evolutie van het index­cijfer en van het aantal inzamelpunten gevolgd, dan waren de werkingskosten toegenomen met 9,95%. Dit betekent dat de verhuis in 2009 naar de Coplac-site en de centralisatie van de diensten haar vruchten afwerpt. 

 

De diftar-inkomsten (dit is wat de burgers betalen met de aankoop van stickers en zakken en op het containerpark) bedragen in 2013 in totaal € 10.342.645,85. Dit is € 138.376 hoger dan in 2012. Het gros ervan is het resultaat van de verkoop van restafvalzakken (€ 6,9 miljoen).

Een inwoner betaalt in 2013 dus gemiddeld € 32,18 voor de inzameling van zijn afval.

De ditarinkomsten worden integraal doorgestort aan de gemeenten. Per inwoner dient de gemeente gemiddeld slechts € 35,60 bij te passen. Dit betekent dat de burger voor een groot deel zelf verantwoordelijk is voor het betalen van zijn eigen afval. ILvA kan dus overtuigd zeggen dat de vervuiler betaalt.

 

ILvA heeft in 2013 € 2,950 miljoen winst gemaakt. Deze winst is het resultaat van de meer dan verdubbelde aanvoer op de deponie te Vlierzele. Eind 2013 is de deponie gesloten, maar in het laatste jaar zijn er extra inspanningen geleverd om de laatste fase te vullen. Deze inspanningen hebben tot dit gunstig financieel cijfer geleid. 

 

Door de sluiting van de deponie zullen een aantal fracties die tot eind 2013 van de containerparken naar de deponie zijn aangevoerd naar andere verwerkers moeten worden gebracht. De verwerkings- en transportkosten zullen hierdoor stijgen. Daarom zal de gemaakte winst  gebruikt worden om deze meerkost tij­dens de volgende jaren te neutraliseren