Groen Horebeke – vragenhalfuurtje en voorstel op gemeenteraad

19-03-2019 22:44
Naar aanleiding van het goedkeuren van het huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad en de OCMW-raad op de eerstvolgende gemeenteraad in Horebeke, ijvert Groen Horebeke ervoor dat ook de inwoners van Horebeke meer betrokken zouden worden bij het beleid in hun gemeente. Om die reden dient Groen Horebeke twee bijkomende amendementen in.
Via een vragenhalfuurtje en de mogelijkheid tot het indienen van eigen voorstellen op de agenda’s wil Groen Horebeke de betrokkenheid en de inspraak van burgers of van bepaalde doelgroepen vergroten. Dit zal niet enkel de kwaliteit van het beleid ten goede komen omdat burgerparticipatie de gemeente in staat stelt nieuwe inzichten te verwerven rond beleidsrelevante ideeën maar zal ook de kloof tussen burger en politiek verkleinen en zo een breder draagvlak creëren voor de genomen beslissingen. Burgers worden namelijk op die manier nauwer betrokken bij het bestuur, en niet eenmaal om de zes jaar in het stemhokje. Daarnaast wordt ook op die manier de transparantie van het beleidsproces verhoogt en zal er ook sneller ingespeeld kunnen worden op mogelijke ongenoegens bij de burger.
Om alles in goede banen te leiden, stelt Groen Horebeke voor dat de inwoners vooraf hun vragen of voorstellen schriftelijk indienen bij de gemeente. Zo dient een inwoner, die een vraag heeft over het gemeentebeleid of over onderwerpen die van belang zijn voor Horebeke, zijn vraag minstens zeven dagen vóór de gemeenteraad schriftelijk in te dienen. De vragen mogen niet handelen over persoonlijke dossiers of over personen. De voorzitter van de raden beslist dan of een vraag in overweging wordt genomen en deelt de motivatie mee aan de indiener. Op de aangeboden gemeenteraad zal de vraagsteller dan zijn vraag mogen stellen en zal hij samen met het publiek zijn vraag beantwoord krijgen door een raadslid.
Voorstellen van agendapunten dienen dan weer ondersteund te worden door twintig Horebekenaren en kunnen alleen betrekking hebben op zaken waarvoor de gemeente bevoegd is. Binnen de drie weken na het indienen van een voorstel controleert het college of het voorstel voldoet aan de vereisten waarna die het op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad of OCMW-raad wordt geplaatst, waar een van de initiatiefnemers het voorstel kan komen toelichten en waar de raadsleden vragen kunnen stellen.
Met deze amendementen hoopt Groen Horebeke dat het gemeentebestuur de hand uitreikt naar de inwoners van Horebeke en zo duidelijk maakt dat ze het maatschappelijke draagvlak en de kwaliteit van haar gevoerde beleid wil vergroten. 
(gudc)