Groen Horebeke ijvert voor meer actie

15-12-2019 23:06
Naar aanleiding van het plan dat het gemeentebestuur van Horebeke de komende gemeenteraad zal voorleggen, duwt oppositiepartij Groen enkele actiepunten naar voren, los van de grotere prestigeprojecten waar het gemeentebestuur mee wil uitpakken.
Vooreerst willen we inzetten op een strategische samenwerking met onze buurgemeenten op vlak van sport- en cultuurfaciliteiten. Horebeke mag dan wel de kleinste gemeente van Vlaanderen zijn, dit zou niet mogen betekenen dat wij bepaalde diensten of faciliteiten van grotere gemeenten moeten missen, louter omdat de investering voor een kleinere gemeente te groot is. Wanneer er de komende jaren een aanzienlijk bedrag zal worden geïnvesteerd in het ombouwen van de kerk van Kornelis tot een cultuurcentrum, hopen we dan ook dat de gemeente zal inzetten op een uitgebreider cultureel aanbod in samenwerking met diezelfde buurgemeenten.
Daarnaast ijvert Groen er ook voor dat het gemeentebestuur inspraak, participatie en transparantie verzekert. We hopen van harte dat het bestuur met de renovatie van het gemeentehuis een allesomvattend plan zal ontwikkelen voor zowel het gemeentehuis zelf als de naastliggende groene zone. Het gemeentehuis dient een open en uiterst toegankelijk huis te worden waar alle inwoners en dus eindelijk ook de minder mobiele mensen zich kunnen informeren. De groene weide achter het gemeentehuis dient dan weer ingericht te worden in een recreatiezone waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. Daarvoor denken we aan de aanleg van enkele petanquebanen, een oefenterrein voor jonge fietsertjes, een voetbalveldje, enkele speeltuigen en een ontmoetingspunt voor de oudsten.
Als derde actiepunt schuift Groen het verhogen van de verkeersveiligheid naar voren. Groen steunt het bestuur in haar plannen om meer aandacht te besteden aan de zwakke weggebruiker en het uitwerken van een trage wegenplan maar betreurt de weinige werkingsmiddelen die ervoor worden voorzien. We hadden graag gezien dat het bestuur zich engageerde om van Horebeke een volledig verkeersveilig dorp te maken waarin alle weggebruikers zich veilig kunnen verplaatsen, waar de voetpaden toegankelijk zijn voor iedereen en waar alle wegen fietsvriendelijk worden gemaakt, te beginnen met veilige fietspaden langs de drukke verkeersaders zoals de Heerweg, Dorpstraat, Broekestraat, Smarre en Stene. Van deze initiatieven zal de lokale middenstand en de landbouw alvast mee profiteren. Door eveneens een doordachte ruimtelijke ordening te ontwikkelen, het aanmoedigen van de aanleg en het zelf aanleggen van hagen en bomen, het opwaarderen van ons erfgoed zoals onze kapelletjes en het promoten van onze toeristische troeven en slaapplaatsen, kunnen we van Horebeke een echte groene, boeiende en broeiende parel in de Vlaamse Ardennen maken.
Tot slot wil Groen dat er de komende jaren echt werk wordt gemaakt van initiatieven rond huisvesting en sociale huisvesting en dat er via het OCMW een geïntegreerde ondersteuning wordt geleverd voor de sociale noden van iedereen die het nodig heeft. De gemeente dient nu eens echt, en niet enkel op papier, een strijd te voeren tegen de vele leegstand in onze gemeente en proactief werk te maken van sociale huisvesting. Enkel door in te zetten op een brede waaier van initiatieven rond huisvesting  kunnen we de verouderingsgolf waar onze gemeente mee kampt een halt toe roepen door jonge gezinnen aan te trekken. De vrije basisschool zal mee profiteren van dergelijke initiatieven met een stijgend aantal leerlingen.
(gudc)