Geraardsbergen neemt – zoals steeds aangekondigd - verantwoordelijkheid op inzake opvang asielzoekers

21-12-2015 16:11
 
Geraardsbergen ontving vandaag dé brief van staatssecretaris Theo Franken, waarin meer informatie wordt verstrekt over het spreidingsplan. 
Voor Geraardsbergen wordt een indicatief getal van 42 op te vangen asielzoekers vooropgesteld.
 
Toch nog eens in herinnering brengen welk standpunt wij steeds hebben ingenomen:
1. Het vrijwillig opvangen van asielzoekers hebben wij niet gedaan. We namen dergelijk standpunt in na een analyse van de sociale problemen en lasten waar Geraardsbergen en het OCMW mee te kampen hebben. We waren van oordeel dat een deskundige opvang van vluchtelingen verre van evident was zonder de begeleiding en bijstand van de reeds in behandeling zijnde OCMW-klanten in het gedrang te brengen. Activering, integratie, toeleiding naar onderwijs en het socio-culturele leven zijn geen ijdele begrippen in Geraardsbergen.
2. Wij hebben steeds gepleit voor een gelijkmatige spreiding van de opvang over alle gemeenten, rekening houdend met een aantal sociale en demografische parameters. En we hebben daaraan toegevoegd dat van zodra dit het geval zou zijn, wij onze verantwoordelijkheid zouden opnemen. 
3. De zware financiële sancties waarmee de federale regering de gemeenten met de rug tegen de muur wilde (en nog wil?) zetten, vonden wij erover, terwijl de wettelijke grondslag ervan ons ook ontging. Dit dreigement wordt niet meer geuit in de brief, maar werd in de voorbije weken verschillende keren vooropgesteld.
 
Wat nu de brief van Theo Francken betreft:
 
- Wij nemen akte van het feit dat het getal 42 een indicatief karakter heeft en dat alles definitief zal worden vastgelegd van zodra het KB Spreidingsplan ondertekend wordt door de Koning en gepubliceerd in het BS. Dit zou in het voorjaar 2016 gebeuren. Wij willen alleszins wel meer uitleg over de berekeningen zelf, want de berekeningswijze komt soms “vreemd” over.
 
- Het plan bevat vier corrigerende factoren, waarvan er drie betrekking hebben op sociale en demografische parameters. Een vierde factor houdt daar geen verband mee. Blijkbaar zal het spreidingsplan uiteindelijk voorzien in onrechtstreekse penaliteiten voor gemeenten die nog geen of nauwelijks opvangplaatsen voor asielzoekende vluchtelingen hebben geopend voor het in voege treden van het plan. Gemeenten die wel al opvangplaatsen hebben voorzien of nog zullen voorzien vooraleer het spreidingsplan in voege komt, krijgen bonuspunten waardoor ze uiteindelijk in totaal minder personen moeten opvangen dan wanneer ze voorafgaandelijk (in de vrijwillige fase) voor geen of minder opvang zouden hebben gezorgd of nog zullen zorgen. 
Vooreerst dit: hoed af voor de gemeenten die in staat geweest zijn om op vrijwillige basis opvang te voorzien.
Vervolgens: het getuigt van een grote paternalistische instelling om de sociaal zwakkere gemeenten retroactief te bestraffen omdat ze in eerste instantie het eigen huishouden onder controle hebben willen houden en de asielboot geheel of gedeeltelijk hebben afgehouden. Het lijkt mij ook niet helemaal juridisch koosjer, maar daar zal de Raad van State wel over oordelen.;
Om deze redenen en omdat we steeds gezegd hebben onze verantwoordelijkheid te zullen opnemen wanneer er een spreidingsplan komt dat rekening houdt met het sociaal en demografisch profiel van de gemeenten, heeft het OCMW van Geraardsbergen in samenspraak met het college van burgemeester en schepenen beslist om nu al een Lokaal Opvang Initiatief in te richten. We zullen daardoor (de gevolgen van paternalistische dwang) overigens uiteindelijk minder dan 42 plaatsen moeten openen. 
 
Guido De Padt Burgemeester Geraardsbergen