Gemeenteraad keurt nieuw reglement goed ter ondersteuning van kermis-, straat-, buurt-, wijkfestiviteiten en dorpsactiviteiten goed.

12-03-2014 10:50

Aangezien dat de organisatie van plaatselijke kermissen en buurtfestiviteiten leidt tot meer sociale cohesie en zo ook het verenigingsleven gestimuleerd wordt, wordt een nieuw subsidiereglement in het leven geroepen.

De stad wil graag door die extra financiële ondersteuning in de toekomst de organisatie van zulke activiteiten meer en vooral beter ondersteunen en stimuleren. De subsidie kan aangevraagd worden door een dorpsraad, kermis-, wijk-of buurtcomités.

In het Meerjarenplan 2014-19 voor het beleidsdomein Cultuur werd hier een extra budget voorzien van 25.000€ per jaar. Deze subsidie gaat naar bewonersgroepen die een activiteit organiseren in een straat-,wijk-, buurt of dorp met als doel het culturele leven te versterken. Het initiatief mag ook uitgaan van een vereniging.

80% van het beschikbare krediet zal voorbehouden worden voor de officiële kermisactiviteiten. De overige 20% gaat naar de organisatie van buurt-, straat- en wijkfeesten. Iedere aanvrager komt slechts één maal per jaar in aanmerking voor betoelaging en het bedrag wordt geplafonneerd. Deze merkelijke verhoging van toelagen zal nieuwe ruimte scheppen aan de organisatoren.

Dit regelement staat volledig los van de subsidies die verenigingen krijgen nav hun werking en lidmaatschap van de cultuurraad (dus los van de basis-,activiteiten-, en projectsubsidies) en ook los van de toelagen die dorpsraden nu ook al krijgen. De organisatie van die kermisactiviteiten moet wel samenvallen met de datum van de officiële kermisperiode. De overige activiteiten van dorpsraden, buurt-, straat-of wijkcomités kunnen het hele jaar door georganiseerd worden.

Bron : 9500news