Geen akkoord bereikt tussen vakbonden en directie ASZ rond besparingsmaatregelen bij het personeel

25-09-2014 14:27

 

Directie en vakbonden van het ASZ hebben geen akkoord bereikt over de te realiseren besparingsmaatregelen bij het personeel. Hoewel nog niet officieel bevestigd, wordt door de vakbonden een stakingsgolf aangekondigd.

 

Op 8 september ’14 eindigde een 24-uurstaking bij het personeel van het ASZ in een akkoord met de directie. Hierin werd gesteld dat tegen 30 september ’14 zowel door de vakbonden als door de directie zou gezocht worden naar alternatieve voorstellen om tot hetzelfde doel te komen.

Doelstelling was een jaarlijkse besparing van € 580.000 in de personeelskost te realiseren en dit als deel van een veel breder saneringsplan waarbij een totale jaarlijkse besparing van ruim € 3 miljoen werd vooropgesteld.

Concreet ging het om het terugschroeven van de tweede pensioenpijler voor contractuele personeelsleden naar 2%, gekoppeld aan een evaluatiemoment eind september ’16. Daarnaast werden drie halve dagen dienstvrijstelling afgeschaft.

Sinds het voorlopig akkoord van 8 september vonden drie officiële overlegmomenten met de vakbonden plaats. De directie heeft hierop, bijgestaan door een extern expert, meerdere alternatieve voorstellen gedaan. Hierbij werd uitgegaan van dezelfde besparingsdoelstelling, maar in de mate van het mogelijke, rekening houdende met de verzuchtingen van de vakbonden. Ook werd er uitgebreid geïnformeerd, wat nodig is in deze zeer complexe en technische materie.

De vakbond weigert echter resoluut, ondanks de eerdere beloftes, zelf een voorstel op tafel te leggen.

Zij stellen akkoord te gaan met een vermindering van de tweede pensioenpijler met 1%. Deze maatregel brengt echter slechts een besparing van € 300.000 op, wat absoluut niet overeenkomt met het afgesproken bedrag.

 

De vakbonden vragen ook een sociaal bemiddelaar en een stemming bij het personeel.
Aangezien er geen enkel tegenvoorstel is geformuleerd dat gedragen wordt door het gezamenlijk vakbondsfront, meent de directie dat dit niet zinvol is. Men kan niet bemiddelen of stemmen indien men niet weet waarover.

 

Aangezien de deadline van 30 september ’14 nadert en de vakbonden eerder verkiezen tot een stakingsaanzegging over te gaan in plaats van alsnog te werken aan een voorstel, ziet de directie geen andere juridische mogelijkheid dan terug te vallen op het oorspronkelijke voorstel. Hiervoor werd een officieel protocol van ‘niet akkoord’ getekend door de vakbonden. Tenzij de komende dagen in extremis nog een akkoord wordt gevonden, zal het ook dit voorstel zijn dat dinsdag aan de bestuursorganen van het ASZ ter goedkeuring wordt voorgelegd.