Dirk Van Der Maelen niet akkoord met argumentatie Burgemeester van Geraardsbergen

20-11-2015 10:37

 

Volgens Kamerlid Dirk Van der Maelen (sp.a) zitten er veel gaten in de argumentatie van burgemeester Guido De Padt die weigert om oorlogsvluchtelingen op te vangen in Geraardsbergen. “De Padt spreekt in elk interview over de opvang van 400 leefloners, dat cijfer is niet correct, 170 à 180 is het maandelijks gemiddelde cijfer.”

De Dienst Vreemdelingenzaken moest deze week het aantal inschrijvingen van vluchtelingen noodgedwongen laten dalen omdat er een tekort is aan plaatsen binnen het asielnetwerk van staatssecretaris Theo Francken. Volgens sp.a-Kamerlid Dirk Van der Maelen is burgemeester De Padt medeverantwoordelijk. “Dat krijg je nu eenmaal als er steden zijn die hun deuren sluiten. Helaas neemt De Padt de leiding in de categorie burgemeesters die nog halsstarrig weigeren om hun deel te doen in de opvang van oorlogsvluchtelingen. Zijn argumentatie om geen vluchtelingen op te vangen is dan ook nog eens gebaseerd op verkeerde cijfers”, vervolgt Van der Maelen. “De Padt spreekt in elk interview over 400 leefloners, maar het actuele maandelijkse gemiddelde ligt rond de 170 à 180. Hij maakt zeer bewust gebruik van het totaalcijfer voor het voorbije jaar, namelijk 400, maar het aantal leefloners wijzigt voortdurend. Dit is een zeer volatiel cijfer dat week na week verandert: wie begin dit jaar een leefloon ontving, heeft nu mogelijk al een job of omgekeerd. Leefloners komen en gaan en dat is positief, een teken dat het leefloon een tijdelijke reddingsboei kan bieden aan zij die financieel een moeilijke periode doormaken. Op dit ogenblik telt het OCMW 170 à 180 leefloners, minder dan de helft van het cijfer van De Padt. Hiermee zitten we trouwens op het Belgisch gemiddelde. En dan nog, Brussel betaalt het leefloon van de vluchtelingen, daar hoeft De Padt zich alvast niet druk in te maken. De federale regering heeft gisteren trouwens aangekondigd dat in de begroting voor volgend jaar bijkomende steun aan OCMW’s zal verstrekt worden voor de begeleiding van oorlogsvluchtelingen. De Padt zijn argumentatie weegt dus bijzonder licht, als er momenteel vluchtelingen op straat staan, draagt hij mee de verantwoordelijkheid. Ook wij moeten een inspanning doen, niet meer of niet minder dan een ander. De winter komt eraan, ik hoop dat De Padt in de spiegel kijkt en zijn verzet opgeeft. Ik zou het alvast niet op mijn geweten willen hebben dat gezinnen in de winter op straat de nacht moeten doorbrengen”, besluit een verontwaardigde Van der Maelen.

 

Burgemeester Guido De Padt is van oordeel dat DVDM nogal kort door de bocht gaat: “Het schepencollege van Geraardsbergen heeft beslist om niet spontaan asielzoekers op te vangen op grond van het totale pakket aan sociale lasten die er op het OCMW nu al rusten. Tevens is Het aantal leefloongerechtigden  op jaarbasis één van de parameters die in de officiële statistieken terug te vinden zijn. Waarom op jaarbasis ? Omdat dit de totale en vergelijkbare leefloonlast  oplevert. Zo wordt het aantal patiënten dat een ziekenhuis genereert of het aantal geactiveerde leefloongerechtigden, ook op jaarbasis berekend. DVDM geeft trouwens zelf aan dat het over een volatiel gegeven gaat dat van week tot week verandert.  Jaarcijfers zijn dus meer betrouwbaar. Maar daar gaat het in feite niet over. Het gaat over wat er in zijn totaliteit al in de fameuze emmer zit die dreigt over te lopen als er nog veel bijkomt” 

 

David Larmuseau, OCMW-voorzitter van Geraardsbergen licht verder toe: ”Een vaststelling is en blijft dat het  Vlaams gemiddelde van het aantal personen met een leefloon 7,5 per duizend inwoners bedraagt. In Geraardsbergen is dit 11,5.  Verder ligt het aantal ingeschakelde budgetmeters voor elektriciteit de helft hoger dat het Vlaamse cijfer, voor gas ligt dat cijfer zelfs 84 procent hoger. Het aantal geboorten in kansarme Geraardsbergse gezinnen lag in 2005 op het Vlaams niveau van 6,5 procent. Sindsdien steeg dat in Geraardsbergen naar 15,8 procent (40% in de binnenstad) terwijl dit in middelgrote steden steeg naar 9,4 procent. Onze sociale draagkracht wordt dus ernstig aangesproken. Door de forse inzet op armoedebestrijding en activering binnen het OCMW trachten wij het tij te doen keren en het ziet ernaar uit dat dit zal lukken..

“Maar dat is nog niet alles”, aldus de OCMW-voorzitter: “Gezien de vergrijzing van de bevolking, zal ook de komende jaren heel wat aandacht moeten blijven gaan naar thuiszorg en ouderenzorg, naar initiatieven die de participatie van ouderen bevorderen in de strijd tegen vereenzaming.

Een derde speerpunt is de kinderarmoede. Ook daar is het cruciaal om de komende jaren de huidige inspanningen verder te zetten.   

Indien Dirk Van Der Maelen graag ziet dat we door de opvang van asielzoekers minder of geen aandacht meer moeten besteden aan één van deze sociale noden, dat hij dan zegt aan dewelke.”