College van burgemeester en schepenen / Vast bureau Brakel

11-02-2020 10:25
Het college van burgemeester en schepenen en vast bureau kwamen op 10 februari 2020 samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten,
samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Brakel zal dit jaar opnieuw een bandenspanningsactie opzetten. Brakelaars zullen hun banden kunnen
laten controleren op de juiste druk en slijtage.
Een reeks van overheidsopdrachten is gegund: maaien zijbermen, maaien obstakels op wegbermen,
onderhoud gemeentelijk recreatiedomein, onkruidbestrijding perken en kerkhoven.
De gemeentelijke lokalen “Cordenuit”, buurthuis “Zegelsem” en zaal “Onthaal” worden uitgerust met
WIFI.
(Gemeente Brakel)