CAW helpt 21 personen sociaal activeren

04-05-2016 20:57

Zinvolle dagbesteding vaak hoogst haalbare

Het CAW begeleidt kwetsbare personen op de weg naar zelfstandig leven. ‘Enkelen konden doorstromen naar een job. Maar wegens de complexe problemen waarmee zij kampen, is een zinvolle dagbesteding vaak het hoogst haalbare’, zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau. Wel helpt die de mensen opnieuw hun draai te vinden in de samenleving.

De OCMW-raad keurde het jaarverslag 2015 van het project Begeleid wonen – sociale activering van het CAW goed. De organisatie krijgt een begeleider gesubsidieerd. Die ondersteunt mensen bij hun zelfstandig functioneren.

Grote verscheidenheid
Tien van de 21 personen die werden opgevolgd, verblijven in het project Begeleid wonen van het CAW. De overige werden doorverwezen door ambulante diensten, het OCMW, de familie of zetten zelf die stap.
Alle leeftijdscategorieën zijn vertegenwoordigd. En inzake inkomen is de verscheidenheid groot. Een kwart is gepensioneerd en een kwart staat op mutualiteit. Anderen werken, krijgen een leefloon, stempelgeld of een uitkering voor invaliditeit.

Complexe problemen
‘De moeilijkheden waarmee die mensen worden geconfronteerd zijn veelvoudig’, weet de OCMW-voorzitter, ‘want het onevenwicht tussen hun draagkracht en draaglast is groot.’
Alle deelnemers kampen met persoonlijke problemen op het vlak van onder andere de hygiëne en minderbegaafdheid. En de meesten hebben moeilijkheden inzake huisvesting of op financieel gebied. Relationele problemen komen vaak voor. Veertig procent kampt met psychische problemen en dertig procent met gezondheidsproblemen.
Bij deze doelgroep is hun oplossingsvermogen zeer beperkt. Mensen ontdekken uit zichzelf niet de manier om de moeilijkheden waarmee ze worden geconfronteerd op te lossen. Daarom is hun sociale reactivering door het CAW van het grootste belang.

Begeleiding op maat
Het CAW geeft een begeleiding op maat. Die omvat een brede waaier van activiteiten, waaronder crisisinterventie en het bemiddelen bij conflicten. Groot belang krijgt het geven van structuur door het aanleren van huishoudelijke vaardigheden, het onderhouden van hun woning en de aandacht voor de persoonlijke hygiëne. En bij de administratieve, psychosociale en financiële begeleiding werkt het CAW samen met diverse diensten die in de regio.
Drie personen werden toegeleid naar werk en vijf naar een zinvolle dagbesteding. Daarbij werd samengewerkt met ’t Steksken, Stop Armoede en Reddy Teddy. ‘Wel is zo’n dagbesteding de eerste stap in de richting van het finale doel: dat mensen opnieuw hun draai vinden in de samenleving‘, besluit Larmuseau. ‘Maar de praktijk leert dat dit een langzaam proces is.’