Activering binnen Begeleid Wonen in Geraardsbergen

25-08-2015 18:00

Binnen het CAW in Geraardsbergen loopt een activeringsproject voor de vaak vergeten doelgroep van de mensen in Begeleid Wonen. ‘We willen de sociaal zwakkeren opnieuw een plaats geven in onze samenleving’, verduidelijkt OCMW-voorzitter David Larmuseau. ‘En waar mogelijk, proberen we hen opnieuw aan het werk te krijgen.’

Binnen het initiatief Begeleid Wonen staat, met de financiële steun van het OCMW van Geraardsbergen, een voltijdse begeleider in voor de activering van de bewoners in de twee residentiële centra van het CAW.

Achttien personen begeleid
Het gaat over mensen die een ondersteuning nodig hebben bij de uitvoering van hun huishoudelijke taken, op relationeel vlak, op psychosociaal vlak en voor de budgetbegeleiding. 
Het voorbije jaar gebeurde werden achttien personen, onder wie twaalf mannen en zes vrouwen, intensief begeleid. Hun leeftijd schommelde tussen 40 en 55 jaar.

Een plaats in de samenleving
Wegens hun beperkingen en het ontbreken van een sociaal netwerk hebben veel mensen in Begeleid Wonen een langdurige of blijvende ondersteuning nodig.
‘Het activeren van die vaak vergeten doelgroep gebeurt in de eerste plaats dan ook in de ruime betekenis van het woord’, vertelt OCMW-voorzitter David Larmuseau. ‘We streven er naar om die mensen opnieuw een plaats te geven binnen onze samenleving. Waar het op aankomt, is dat ze op hun manier van betekenis kunnen zijn voor onze maatschappij.’  
Alleen bij voldoende sterke mensen wordt alles in het werk gesteld om ze ook effectief aan een job te helpen. Maar dat is voor de meesten te hoog gegrepen.
Het CAW biedt, rekening houdend met de individuele problematieken, een hulpverlening aan op maat. Die vertrekt vanuit het basisprincipe: ‘niet meer hulpverlening dan nodig, maar ook niet minder.’

Talenten ontplooien
Centraal in het activeringsproject staat de uitbouw van een netwerk van hulpverlening of  een ‘activeringsketen’ zoals dat in het vakjargon wordt genoemd. Met verschillende partners wordt een traject uitgestippeld dat ook tussentijds wordt geëvalueerd. ‘Waar het op aankomt, is het versterken van de positieve kanten van de cliënten’, verduidelijkt Larmuseau. ‘Op die manier proberen we hun talenten maximaal te ontplooien.’
Deze aanpak, die op sociale verandering is gericht, leidt ertoe dat een veranderingsproces op gang komt: zowel bij de cliënten, als binnen hun directe omgeving.