21 december tem 20 januari - Ontheffing MER-plicht RUP herschikking woon(uitbreidings)gebieden

20-12-2016 10:40

De gemeente Brakel heeft een verzoek tot raadpleging opgesteld voor het RUP herschikking woon(uitbreidings)gebieden. Het RUP heeft tot doel bestaande, nog niet ingevulde woon- of woonuitbreidingsgebieden te herbestemmen naar een openruimtefunctie. Aansluitend wordt ook een bestaande woonkorrel opgenomen als woongebied en een bestaande, nog niet ingevulde KMO-zone herbestemd tot deels agrarisch gebied, deel woongebied.

In dit verzoek tot raadpleging werden de effecten van de geplande ontwikkeling op het leefmilieu onderzocht. Milieu-effecten zijn onder meer effecten op vlak van gezondheid en veiligheid van de mens, effecten op het vlak van mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen en effecten op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid. In het screeningsdossier wordt duidelijk aangetoond dat de milieueffecten die het plan genereert niet van die aard zijn dat zij als aanzienlijk beschouwd moeten worden. De opmaak van een plan-MER is dus niet nodig.

Als inwoner van Brakel kunt u het dossier inkijken op de dienst Milieueffectrapportagebeheer in Brussel en op het gemeentehuis van Brakel; de screeningsnota en de beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening op het gemeentehuis, Marktplein 1, 9660 Brakel en dit van 21 december 2016 tot en met 20 januari 2016.

 

Klik hier voor de toepasselijke kaarten en de toelichtingsnota met MER-screening.

De screeningsnota en de beslissing zijn eveneens raadpleegbaar via de ‘dossierdatabank’ op www.mervlaanderen.be, met de volgende code als dossiernummer: SCRPL16056.

 

Als u meer informatie wilt over milieueffectrapportage, kunt u eveneens surfen naar www.mervlaanderen.be.